§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na stronie internetowej oferowanych do sprzedaży przez FAS-ART Studio Łukasz Warchoł, z siedzibą ul. Jaworowa 6, 42-512 Preczów, prowadzącą sklep pod nazwą „gipsowo.pl”, zwanego dalej „Sklepem”, NIP: 628-212-34-54.
2. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym i zarejestrowaną na nazywamy „Klientem” lub „Użytkownikiem”.
3. Zakup towarów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.
4. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe użytkownika uzyskujemy w wyniku rejestracji przez użytkownika przy sprzedaży oraz w czasie procedury określania rodzaju wysyłki.
2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest Sklep.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
4. Informujemy Państwa, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez nasz Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte poprzez usunięcie profilu użytkownika.

§ 3 Oferowany towar i cena

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep za pośrednictwem strony gipsowo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep. Przedmiotem są spoinery firmy Delko Tools oraz taśmy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych oraz inne urządzenia i produkty budowlane.
2. W przypadku zakupu określonego towaru Klient uzyska informację o oferowanym towarze, a także innych danych jeżeli są wymagane przepisami prawa. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

§ 4 Przebieg transakcji

1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik rejestruje się w sklepie gipsowo.pl, następnie wysyła formularz zakupu za pośrednictwem platformy. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
5. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal, PayU lub przelewu bankowego) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta.
6. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.
7. Wraz z towarem, zgodnie z wyborem Klienta, wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych i faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail lub numer telefonu podany podczas składania zamówienia. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować. Jeśli klient nie poinformuje o chęci otrzymania faktury przy złożeniu zamówienia ani bezpośrednio po nim, to zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP, który później nie może być podstawą do wystawienia faktury. Wyjątkiem jest faktura dla osoby prywatnej, która zostanie wystawiona po otrzymaniu zwrotu wystawionego paragonu.
8. W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru, .
2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie. W związku z tym, że część naszej oferty obejmuje meble do samodzielnego montażu, zwracana rzecz nie może nosić śladów montażu.
4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)
5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

§ 6 Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail biuro@gipsowo.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie, a także dołączyć dowód zakupu w postaci kopii paragonu lub faktury. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
4. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.
5. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 7 Gwarancja i wymiana zniszczonych części

1.Gwarancja producenta na sprzedawane przedmioty wynosi dwa lata. Nie obejmuje ona uszkodzeń mechanicznych, zagubień części, zaniedbań prowadzących do zniszczenia urządzenia oraz zużycia przedmiotów.

2. W związku z polityką firmy Delko Tools Sklep nie sprzedaje osobno części urządzeń, co dotyczy aplikatorów (końcówek) czy pokręteł. W przypadku uszkodzenia tej części możemy sprzedać przedmiot jedynie osobie, która kupiła urządzenie w naszym Sklepie lub u dystrybutora. W tym celu wymagane jest udokumentowanie kupna odpowiednim dokumentem sprzedaży lub wysłaniem uszkodzonej część do Sklepu. Koszt wymienianej części jest ustalany indywidualnie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

×

Koszyk